Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης την 25-9-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 7μ.μ. Συγχρόνως καταρτίζει την εξής πρόσκληση τακτικής συνέλευσης .
Σύμφωνα με το νόμο καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΜΠΕΝΕΒΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία μας που βρίσκονται στον Ποτό Θάσου την 25-9-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 7μ.μ. με τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω

hotel kamari

Summer 2015

We wish you happy summer holidays and a relaxing stay!

Don't forget to check our facebook page for special offers and updates

Hotel Kamari Beach